Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. V jejím rámci se můžete přihlásit na ScioŠkolu nanečisto, je-li volný termín.

Pokud již není volný termín, stáváte se náhradníky dle pořadí vyplnění předběžné přihlášky. V případě uvolnění termínu Vás budeme kontaktovat.

Předběžná přihláška

 

2. ScioŠkola nanečisto

Jedná se o program, v jehož rámci se: 

 • oba rodiče zúčastní rozhovoru s vedením školy, který bude zaměřen na koncepci ScioŠkoly a očekávání rodičů od základní školy. Na základě pohovoru bude posouzeno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.
 • při druhém setkání budou mít děti příležitost setkat se s průvodci ve skupině budoucích spolužáků. Tento skupinový program bude trvat 120 minut a bude zaměřen na seznámení s prostředím školy a práci ve skupině. Program proběhne v březnu a dubnu.

3. Povinné kritérium

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme toto kritérium posoudili.

Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu, budete-li po seřazeni uchazečů dle pořadí mezi těmi, kteří mohou být vzhledem k počtu otevíraných míst přijati.

Předmětem hodnocení bude:

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,

 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol; zároveň jsou si vědomi, že tyto výukové metody nemusí každému dítěti vyhovovat a mohou být pro některé děti nevhodné.,

 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Budou-li rodiče pozváni k pohovoru, může se dítě v rámci neformální části zápisu zúčastnit programu, kde se děti seznámí se školou a průvodci, a kde bude posouzena jejich školní zralost pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky. 

4. Zápis

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 10. dubna závaznou přihlášku. Tu od nás dostanete na základě vyplněné předběžné přihlášky.

Přihlášku lze vyplnit rovněž osobně ve škole, a to ve dnech:

 • 8 až 10. dubna 2024 od 9:00 do 11:00

Přihlášku doručte

 1. osobně, na adresu: alej Svobody 703/31, 323 00 Plzeň - v 1. patře v průvodcovně nebo nechat na vrátnici
 2. poštou, na adresu ScioŠkola Plzeň, Alej Svobody 703/31, 323 00 Plzeň
 3. datovou schránkou: q24a8dd
 4. naskenovanou e-mailem s pozdějším doručením poštou nebo osobně, na e-mail plzen@scioskola.cz

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

5. Zvýhodňující kritérium

Bude-li zájemců více než 18, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 1. dítě má sourozence na stejné ScioŠkole,
 2. rodiče absolvovali ScioŠkolu nanečisto, 
 3. dítě má sourozence na jiné ScioŠkole nebo sourozence, který je absolventem ScioŠkoly,
 4. dle losu.

6.: Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!

 Další informace k zápisům

     

Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 8. 4. 2024, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 775859093) nebo emailem (na adrese plzen@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 11. 4. 2024 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly přihlášek) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou. Pokud jsme již smlouvu o vzdělávání neuzavřeli dříve, uzavřeme ji nyní. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. Víte-li již nyní, že budete žádat o odklad, žádáme Vás o jeho vyřízení ve své spádové škole. V dalších letech již nebude odklad ve ScioŠkole zvýhodňujícím kritériem.

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevním příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.