Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. V jejím rámci se můžete přihlásit na ScioŠkolu nanečisto, je-li volný termín.

Pokud již není volný termín, stáváte se náhradníky dle pořadí vyplnění předběžné přihlášky. V případě uvolnění termínu Vás budeme kontaktovat.

Předběžná přihláška

 

2. ScioŠkola nanečisto

Jedná se o program, v jehož rámci se:

 • děti mohou zúčastnit 60 minutového individuálního programu 
 • oba rodiče zúčastní rozhovoru s vedením školy, který bude zaměřen na koncepci ScioŠkoly a očekávání rodičů od základní školy. Na základě pohovoru bude posouzeno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.
 • při druhém setkání budou mít děti příležitost setkat se s průvodci ve skupině budoucích spolužáků. Tento skupinový program bude trvat 90 minut a bude zaměřen na seznámení s prostředím školy a práci ve skupině. Program proběhne v březnu, termín bude upřesněn.

Účast na ScioŠkole nanečisto je dobrovolná. 

3. Povinné kritérium

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme toto kritérium posoudili.

Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu, budete-li po seřazeni uchazečů dle pořadí mezi těmi, kteří mohou být vzhledem k počtu otevíraných míst přijati.

Předmětem hodnocení bude:

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,

 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol; zároveň jsou si vědomi, že tyto výukové metody nemusí každému dítěti vyhovovat a mohou být pro některé děti nevhodné.,

 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Budou-li rodiče pozváni k pohovoru, může se dítě v rámci neformální části zápisu zúčastnit programu, kde se děti seznámí se školou a průvodci, a kde bude posouzena jejich školní zralost pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky. 

4. Zápis

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 22. dubna závaznou přihlášku. Tu od nás dostanete na základě vyplněné předběžné přihlášky při osobní schůzce, nebo ji doručíme e-mailem s instrukcemi pro její odevzdání.

Přihlášku lze vyplnit rovněž osobně ve škole, a to ve dnech:

 • 3. dubna 2024 od 9:00 do 11:00
 • 4. dubna 2024 od 9:00 do 11:00

Přihlášku doručte

 1. osobně, na adresu: alej Svobody 703/31, 323 00 Plzeň - v 1. patře v průvodcovně nebo nechat na vrátnici
 2. poštou, na adresu ScioŠkola Plzeň, Alej Svobody 703/31, 323 00 Plzeň
 3. datovou schránkou: q24a8dd
 4. naskenovanou e-mailem s pozdějším doručením poštou nebo osobně, na e-mail plzen@scioskola.cz

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

5. Zvýhodňující kritérium

Bude-li zájemců více než 16, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 1. dítě má sourozence na stejné ScioŠkole,
 2. rodiče absolvovali ScioŠkolu nanečisto, 
 3. dítěti byl rozhodnutím ScioŠkoly udělen odklad školní docházky,
 4. dítě má sourozence na jiné ScioŠkole nebo sourozence, který je absolventem ScioŠkoly,
 5. dle losu.

6.: Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!

 Další informace k zápisům

     

Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 5. 4. 2024, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 775859093) nebo emailem (na adrese plzen@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 10. 4. 2024 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou. Pokud jsme již smlouvu o vzdělávání neuzavřeli dříve, uzavřeme ji nyní. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. Víte-li již nyní, že budete žádat o odklad, žádáme Vás o jeho vyřízení ve své spádové škole. V dalších letech již nebude odklad ve ScioŠkole zvýhodňujícím kritériem.

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevním příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.